Youth Kyu Cards

16th Kyu – White Belt15th Kyu – Advanced White Belt14th Kyu – Yellow Belt13th Kyu – Advanced Yellow Belt12th Kyu – Orange Belt11th Kyu – Advanced OrangeBelt10th Kyu – Red Belt9th Kyu – Advanced Red Belt8th Kyu – Green Belt7th Kyu – Advanced Green Belt6th Kyu – Purple Belt5th Kyu – Advanced Purple Belt